นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทนจะพิจารณาจำนวนเงินที่จ่ายปันผลแต่ละครั้งจากผลประกอบการในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบกรเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฎอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัท ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทแอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมาย ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน และการขยายกิจการ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทย่อยจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฎอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม

บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท มีโยบายจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การจัดสรรดังกว่า โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราเงินปันผลต่อหุ้น เป็นจำนวนเท่ากับ 30 เท่าของอัตราจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยกรณีที่ไม่จ่ายเงินปันผลในปีนั้นๆ จะไม่มีเอามาทบในปีถัดไป

สำหรับในส่วน บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทร่วมของบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทร่วม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทร่วมจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัทร่วม สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน และการขยายกิจการ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฎอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทร่วม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
10/11/64 25/11/64 08/12/64 เงินปันผล 0.14 บาท 01/04/64-30/09/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/05/64 03/08/64 20/08/64 เงินปันผล 0.19 บาท 01/04/63-31/03/64 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
12/11/63 27/11/63 09/12/63 เงินปันผล 0.09 บาท 01/04/63-30/09/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
23/07/63 06/08/63 21/08/63 เงินปันผล 0.12 บาท 01/04/62-31/03/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/11/62 28/11/62 12/12/62 เงินปันผล 0.10 บาท 01/04/62-30/09/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/05/62 06/08/62 22/08/62 เงินปันผล 0.14 บาท 01/04/61-31/03/62 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
12/11/61 27/11/61 07/12/61 เงินปันผล 0.08 บาท 01/04/61-30/09/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
28/05/61 06/08/61 23/08/61 เงินปันผล 0.15 บาท 01/04/60-31/03/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
10/11/60 23/11/60 08/12/60 เงินปันผล 0.10 บาท 01/04/60-30/09/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
29/05/60 03/08/60 25/08/60 เงินปันผล 0.15 บาท 01/03/59-31/03/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
11/11/59 23/11/59 09/12/59 เงินปันผล 0.10 บาท 01/04/59-30/09/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/05/59 02/08/59 24/08/59 เงินปันผล 0.12 บาท 01/04/58-31/03/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ
12/11/58 24/11/58 09/12/58 เงินปันผล 0.08 บาท 01/04/58-30/09/58 ปันผลจากกำไรสุทธิ
29/07/58 06/08/58 27/08/58 เงินปันผล 0.08 บาท 01/04/57-31/03/58 ปันผลจากกำไรสุทธิ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)