ปี 2564/65

ปี 2563/64

ปี 2562/63

ปี 2561/62

 •   งบการเงินรายปี 2561/62
  ขนาดไฟล์ : 2.07 MB.
 •   งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62
  ขนาดไฟล์ : 1.42 MB.
 •   งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561/62
  ขนาดไฟล์ : 1.27 MB.
 •   งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561/62
  ขนาดไฟล์ : 1.24 MB.

ปี 2560/61

ปี 2559/60

ปี 2558/59

ปี 2557/58

เสมือน 3 ปีย้อนหลัง

 •   ปีบัญชีเมษายน 2555 - มีนาคม 2557
  ขนาดไฟล์ : 522 KB.

ปี 2556/57

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)