ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Eastern Polymer Group Public Company Limited
ชื่อย่อ : EPG
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000540
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพโพลีเมอร์และพลาสติก
Website : www.epg.co.th
ทุนจดทะเบียน : 2,800,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 2,800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 28,560 ล้านบาท (ณ 31 มีนาคม 2564)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 12,470 ราย (ตามทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ณ 31 มีนาคม 2564)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย : 25.90%
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)