การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565


เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564


เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: เหตุผลและวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9: ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10:
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11: ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563


เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
มาตราการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: เหตุผลและวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: รายงานประจำปี พร้อมงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9: ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10:
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11: ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 13: แผนที่โดยสังเขปของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562


เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: เหตุผลและวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9: ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10:
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11: ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 13: แผนที่โดยสังเขปของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561


เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: เหตุผลและวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: ข้อมูลของผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9: ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10:
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11: ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 13: แผนที่โดยสังเขปของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560


เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: เหตุผลและวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9:
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10: ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12: แผนที่โดยสังเขปของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559


เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1: เหตุผลและวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8:
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9: ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11: แผนที่โดยสังเขปของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558


เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1: เหตุผลและวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8:
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10: รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11: แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)