การเติบโตอย่างยั่งยืนของ EPG

เอกสาร ดาวน์โหลด
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด
ผู้มีส่วนได้เสีย ดาวน์โหลด
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ดาวน์โหลด
การรับมือกับ Covid-19 ดาวน์โหลด

มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแล

เอกสาร ดาวน์โหลด
นวัตกรรม ดาวน์โหลด
การบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน ดาวน์โหลด
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด

มิติสิ่งแวดล้อม

เอกสาร ดาวน์โหลด
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลด
การบริหารจัดการน้ำ ดาวน์โหลด
การบริหารปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพลังงาน ดาวน์โหลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
การจัดการของเสีย ดาวน์โหลด

มิติสังคม

เอกสาร ดาวน์โหลด
สิทธิมนุษยชน ดาวน์โหลด
การดูแลและรักษาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
การพัฒนาบุคคลากร ดาวน์โหลด
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดาวน์โหลด
การพัฒนาชุมชนและสังคม ดาวน์โหลด

รายงานความยั่งยืน

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานความยั่งยืน 2563/64 ดาวน์โหลด
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)