วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ หรือ CREATIVE INNOVATION ORGANIZATION

EPG เป็นองค์กรที่เติบโตขึ้นมาด้วยนวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์แล้วพัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พันธกิจ

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกชั้นนำของโลก หรือ World Class Innovative Polymer and Plastic Products Manufactures

กลุ่มบริษัท EPG เป็นผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จาก
โพลีเมอร์และพลาสติก โดยได้มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D)
ตลอดมาและยังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)