รางวัล
|
 • 2559/2560
 • 2559
 • 2558

2559/2560

 • บริษัทย่อยของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจำปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016) จากกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
  • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับรางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand)
  • บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand) และ รางวัล “สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม” (Best Green Innovation)
  • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand) และ รางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” (Best Exporter)
 • บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Outstanding innovative company จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร ในงาน SET Awards 2016 โดยผลงาน Aeroklas Canopy นวัตกรรมหลังคาพลาสติกครอบกระบะรถปิกอัพผลิตจากวัสดุประเภท ABS Alloy ชนิดพิเศษภายใต้สูตรการผลิตที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง
 • บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล Auto Alliance Thailand Top Supplier Award 2016 จาก บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ผ่านการรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)
 • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล พัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น จากกรมพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2016 ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2559

 • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ จำกัด ได้รับรางวัล The Business of The Year Award ซึ่งแสดงถึงบริษัทที่ทำคุณประโยชน์ โดยช่วยเหลือชุมชนพื้นที่ Sweetwater เรื่องการจัดงานเทศกาล Muscadine ของชุมชน และเป็นแกนนำเรื่องการพัฒนาทางด้านการศึกษาและแนวทางการเติบโตของชุมชน โดย Jerry Santell กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัท เข้ารับรางวัลจาก สมาคมหอการค้า Monroe County สหรัฐอเมริกา
 • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัดได้รับรางวัล โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น

2558

 • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2011 รับรองโดย TUV NORD
 • บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการ จัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008 รับรองโดย Bureau Veritas
 • บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ISO / TS 16949 : 2009 รับรองโดย Bureau Veritas
 • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัดได้รับรางวัล Bronze Award (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ในกลุ่มประเภทที่ (2) บรรจุภัณฑ์คงรูปสำหรับบรรจุอาหาร และผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว จากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก
 • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2558 โดย คุณสมรวล วิทูรปกรณ์ ผู้แทนบริษัท เข้ารับรางวัลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากสมาคม อุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก