รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
|
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/06/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 7,141
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 24.98
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/08/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 9,426
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.99

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,679,999,800 60.00
2. นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 70,400,100 2.51
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 60,007,400 2.14
4. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ 48,800,000 1.74
5. นายเฉลียว วิทูรปกรณ์ 42,600,000 1.52
6. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 40,400,000 1.44
7. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 40,000,100 1.43
8. นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 29,400,000 1.05
9. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 27,238,700 0.97
10. นางสมรวล วิทูรปกรณ์ 20,000,000 0.71
11. น.ส.รุ่งระวี วิทูรปกรณ์ 14,700,000 0.53
12. น.ส.เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ 14,700,000 0.53