ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Eastern Polymer Group Public Company Limited
ชื่อย่อ : EPG
เลขทะเบียนบริษัท : 010755600540
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพพลาสติก
Website : www.epg.co.th
ทุนจดทะเบียน : 2,800,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 2,800,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 2,800,000,000 หุ้น (ณ 12 มิถุนายน 2561)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 24 ธ.ค. 2557
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 22,820 ล้านบาท (ณ 12 มิถุนายน 2561)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 10,096 ราย (ณ 12 มิถุนายน 2561) วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย : 25.31%