2563/2564

ปีบัญชี 2563/2564 (เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564)
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว สะท้อนให้ถึงเจตนารมย์ของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 2. บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” หรือ CAC (Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption) แสดงถึงเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดเจน
 3. บริษัทได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ภายในงาน “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
 4. บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ภาคธุรกิจเอกชนที่สนับสนุน “พม. ห่วงใยสู้ภัยโควิด 19” จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

Aeroflex
 1. Aeroflex USA, Inc สหรัฐอเมริกา ได้รับประกาศนียบัตร Healthy Business Certification ปี 2020 เพื่อแสดงว่า บริษัทมีแผนการป้องกันโรคในสถานประกอบการ ตามแนวทางที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก จัดโดย Tennessee Chamber Of Commerce & Industry
 2. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (Environmental Product Declaration : EPD) จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช ) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 3. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 4. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 5. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับใบรับรองฉลากวอร์เตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 6. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับรางวัล และ เกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ ชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIWContinuous Awards 2020) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Aeroklas

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับใบประกาศรับรองการจัดการพลังงาน จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน


EPP

 1. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 2. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล และเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ ชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIWContinuous Awards 2020) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 3. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ประเภทองค์กร สาขา พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

2562/2563

Aeroflex

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับรางวัล ดังนี้

 1. รางวัลและเกียรติบัตรโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 “วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)” จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึงการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

 2. เกียรติบัตรรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประจำปี 2562 จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. เกียรติบัตรรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2562 จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา Aero-Roof ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และบริการ ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ และ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 4. รางวัลและเกียรติบัตรรับรอง CSR-DIW AWARD 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของ ผู้ประกอบการต่อสังคม


Aeroklas

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล ดังนี้

เกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี จากกระทรวงสาธารณสุข


EPP

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลและเกียรติบัตรรับรอง CSR-DIW AWARD 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของ ผู้ประกอบการต่อสังคม

2561/2562

Aeroflex

บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ได้รับรางวัล ดังนี้

 1. รางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจำปี 2561 (Prime Minister’s Export Award 2018) จากกระทรวงพาณิชย์ โดยเข้ารับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” (Best Exporter)

 2. เกียรติบัตรรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2562 จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน/เย็น Aeroflex ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และบริการ ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ และ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 3. โล่รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มคุณค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และมีความเกื้อกูลกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ

 4. เกียรติบัตรรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประจำปี 2561 จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Aeroklas

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล Auto Alliance Thailand Top supplier Award 2018 จากบริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย (จำกัด) จากกระเป็นผู้ผลิตที่ศักยภาพสูงทางด้าน การบริหารจัดการต้นทุน การจัดส่ง และ การให้บริการ


EPP

โล่รับรอง CSR-DIW AWARD 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม

2560/2561

- บริษัทย่อยของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจำปี 2560 (Prime Minister’s Export Award 2016) จากกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

 1. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับรางวัล “สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม” (Best Green Innovation)
 2. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” (Best Exporter)
 3. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล “สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม” (Best Green Innovation)

- บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ผ่านการรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)

- บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล Auto Alliance Thailand Top Supplier Award 2017 จาก บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2560 ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

- บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ กรณีศึกษายอดเยี่ยม โครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

2559/2560

 • บริษัทย่อยของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจำปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016) จากกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
  • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับรางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand)
  • บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand) และ รางวัล “สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม” (Best Green Innovation)
  • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand) และ รางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” (Best Exporter)
 • บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Outstanding innovative company จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร ในงาน SET Awards 2016 โดยผลงาน Aeroklas Canopy นวัตกรรมหลังคาพลาสติกครอบกระบะรถปิกอัพผลิตจากวัสดุประเภท ABS Alloy ชนิดพิเศษภายใต้สูตรการผลิตที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง
 • บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล Auto Alliance Thailand Top Supplier Award 2016 จาก บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ผ่านการรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)
 • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล พัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น จากกรมพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2016 ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2559

 • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ จำกัด ได้รับรางวัล The Business of The Year Award ซึ่งแสดงถึงบริษัทที่ทำคุณประโยชน์ โดยช่วยเหลือชุมชนพื้นที่ Sweetwater เรื่องการจัดงานเทศกาล Muscadine ของชุมชน และเป็นแกนนำเรื่องการพัฒนาทางด้านการศึกษาและแนวทางการเติบโตของชุมชน โดย Jerry Santell กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัท เข้ารับรางวัลจาก สมาคมหอการค้า Monroe County สหรัฐอเมริกา
 • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัดได้รับรางวัล โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น

2558

 • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2011 รับรองโดย TUV NORD
 • บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการ จัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008 รับรองโดย Bureau Veritas
 • บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ISO / TS 16949 : 2009 รับรองโดย Bureau Veritas
 • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัดได้รับรางวัล Bronze Award (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ในกลุ่มประเภทที่ (2) บรรจุภัณฑ์คงรูปสำหรับบรรจุอาหาร และผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว จากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก
 • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2558 โดย คุณสมรวล วิทูรปกรณ์ ผู้แทนบริษัท เข้ารับรางวัลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากสมาคม อุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)