ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/06/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 14,855
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 25.95
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/11/2564 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 15,841
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.99

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,679,999,800 60.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 93,327,187 3.33
3. นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 70,400,100 2.51
4. นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์ 55,913,000 2.00
5. นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์ 48,800,000 1.74
6. นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 41,100,100 1.47
7. นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 40,400,000 1.44
8. นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ 29,400,000 1.05
9. กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล 23,632,300 0.84
10. นาง สมรวล วิทูรปกรณ์ 20,000,000 0.71
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)