เอกสาร ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณธุรกิจ ดาวน์โหลด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณคู่ค้า ดาวน์โหลด
นโยบายด้านภาษี ดาวน์โหลด

แจ้งข้อร้องเรียน และเบาะแส

บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยครอบคลุมขั้นตอนการรับคำร้องเรียน การสอบสวนข้อเท็จจริง สรุปการตัดสินผล การคุ้มครองผู้แจ้งเหตุ ผู้ร้องเรียน ผู้เกี่ยวข้อง และกำหนดช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส ดังนี้

  1. จดหมายถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยจ่าหน้าซอง ประทับตรา หรือระบุข้อความที่แสดงถึงการเป็น “เอกสารลับเฉพาะ”
  2. จดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยจ่าหน้าซอง ประทับตรา หรือระบุข้อความ ที่แสดงถึงการเป็น “เอกสารลับเฉพาะ”
  3. อีเมลถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ceo@epg.co.th
  4. อีเมลถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ Chaiwat@prospectconsult.co.th หรือ กรรมการตรวจสอบ thanas.san@gmail.com
  5. ตู้รับคำร้องเรียนที่กำหนดไว้ภายในองค์กร โดยจ่าหน้าซอง ประทับตรา หรือระบุข้อความที่แสดงถึงการเป็น “เอกสารลับเฉพาะ” เพื่อให้ผู้เปิดตู้รับคำร้องเรียนนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ผู้ร้องเรียนจ่าหน้าซองถึง
  6. แจ้งเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อยื่นแบบร้องเรียนออนไลน์ หรือส่งเป็นเอกสารด้วยฟอร์มรับคำร้องเรียน
    คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดฟอร์ม >>

  7. บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)